Podmienky používania stránok

(ďalej len „Podmienky“)

I. Základné informácie, Predávajúci

1.1 Stránky www.pilulka.sk a internetové obchody prevádzkované v rámci domény www.pilulka.sk umožňujú :

a) nákup humánnych liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, doplnkového a iného sortimentu (v ďalšom texte ako „tovar“) od jednotlivých lekární prevádzkujúcich svoje internetové obchody v rámci domény www.pilulka.sk (v ďalšom texte osoby prevádzkujúce svoje internetové obchody v rámci domény www.pilulka.sk aj ako „predávajúci“),

b) možnosť zistenia cien tovaru v konkrétnej lokalite a následné objednanie s osobným odberom tovaru od lekárne (predávajúceho) v danej lokalite prostredníctvom jej internetového obchodu prevádzkovaného v rámci domény www.pilulka.sk,

c) porovnanie cien tovarov ponúkaných predávajúcimi či ďalšími subjektami,

d) nákup iných tovarov ako uvedených pod písmenom a)

1.2 Subjektom, ktorý zabezpečuje technickú prevádzku stránok a ich správu je spoločnosť: 

Pilulka.sk, a. s., IČO: 47235225

Pestovateľská 17796/3, Bratislava, 82106

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. odd.: Sa, vložka č. 5371/B

(ďalej len „Pilulka“ a/alebo „správca aplikácie“)

1.3 Predávajúcim vo vzťahu k zákazníkovi je pri humánnych liekoch vždy niektorá z lekární, v rámci ktorej internetového obchodu prevádzkovaného v rámci domény www.pilulka.sk zákazník produkt objedná. U tovarov iných ako sú humánne lieky, môže byť predávajúcim aj iný subjekt ako lekáreň. Lekárňou sa pre účely týchto podmienok myslí subjekt, ktorý je držiteľom povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti.

1.4 Tieto podmienky nepredstavujú kúpnu zmluvu medzi Pilulka a zákazníkom, uzatvorenú s využitím rozhrania www.pilulka.sk a súhlas s týmito podmienkami nepredstavuje uzatvorenie  kúpnej zmluvy. Podmienky upravujúce kúpno - zmluvný vzťah medzi zákazníkom a predávajúcim, s ktorým zákazník uzatvára kúpnu zmluvu, sú zverejnené v internetovom obchode konkrétnej lekárne a odsúhlasené zákazníkom pri odoslaní objednávky (viď čl. II Podmienok). 

1.5 Do internetového obchodu konkrétnej lekárne/iného predávajúceho sa zákazník dostáva potom, čo vyhľadá produkt pomocou vyhľadávača v rámci www.pilulka.sk a vyberie niektorú z vyhľadaných cenových ponúk. V rámci tohto internetového obchodu je jednoznačne identifikovaná lekáreň/iný predávajúci, ktorý v prípade nákupu produktu bude vo vzťahu k zákazníkovi niesť všetku zodpovednosť spojenú s predajom produktu. Identifikácia predávajúceho sa dá v rámci internetového obchodu nájsť na mieste podľa pripojenej ilustrácie.

1.6 Webový server www.pilulka.sk zabezpečuje zákazníkom možnosť vyhľadávať a porovnávať ponuky jednotlivých lekární.

Pilulka nezodpovedá za prípadné chyby, nepresnosti alebo chybné údaje ponúk jednotlivých lekární.

II. Nákup tovaru

2.1 Všetky lekárne a ďalšie subjekty ponúkajúce svoj tovar v rámci internetových obchodov prevádzkujúcich na doméne www.pilulka.sk sa riadia jednotnými obchodnými podmienkami.  Tieto obchodné podmienky sú zákazníkovi predkladané k odsúhlaseniu pri dokončení každej jednotlivej objednávky.

2.2 Zákazník má možnosť vykonať výber produktu ponúkaného jednotlivými lekárňami zadáním názvu produktu alebo jeho časti do vyhľadávacieho poľa www.pilulka.sk. Po vykonaní výberu produktu zákazníkom ponúkne www.pilulka.sk zoznam relevantných ponúk, zodpovedajúcich zadaniu zákazníka. Zoznam ponúk je usporiadaný podľa ceny produktov.

2.3 V každej ponuke sú uvedené minimálne nasledujúce údaje:

- názov produktu;

- fotografia produktu; môžu byť taktiež použité aj fotografie, ktoré sa môžu líšiť napr. vo farbe balenia produktu; pre posúdenie súladu produktu s konkrétnou ponukou je vždy rozhodujúcí textový popis ponuky;

- špecifikácia produktu podľa jeho povahy;

- cena produktu - je vždy uvedená ako cena konečná, vrátane DPH, pričom nezahŕňa náklady na dopravu tovaru k zákazníkovi, ak nie je v ponuke uvedené inak;

- popis produktu v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z. a vyhlášky č. 21/2012 Z.z.

2.4 Vedľa ceny produktu môže byť v ponuke uvedená cena vrátane jeho dopravy k zákazníkovi, prípadne cena jednotlivých spôsobov dopravy, ponúkaných lekárňou.

2.5 Po výbere konkrétnej ponuky už v rámci internetového obchodu konkrétnej lekárne vloží zákazník produkt do nákupného košíka, jeho obsah má možnosť skontrolovať, meniť a odstrániť jeho prípadné chyby pred odoslaním objednávky.

2.6 V nákupnom košíku sa zákazníkovi zobrazí vždy všetok tovar uložený v košíku, identifikácia lekárne, cena produktu, množstvo jednotlivých položiek (kusov), súčet ceny všetkých produktov uložených v košíku a náklady na dopravu objednaných produktov; ceny produktov sa zobrazujú vrátane DPH.

2.7 Odoslanie objednávky zákazníkom je považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy s príslušnou lekárňou. Konkrétna lekáreň potom prostredníctvom svojho internetového obchodu prevádzkovaného v rámci www.pilulka.sk potvrdí objednávku na e-mailovú adresu zadanú zákazníkom v rámci objednávky. Prijatím potvrdenia objednávky zákazníkom je uzatvorená kúpna zmluva s konkrétnou lekárňou. V prípade, že je zákazník spotrebiteľom, je kúpna zmluva spotrebiteľskou zmluvou v zmysle § 52 a násl. Občianskeho zákonníka (zákona 40/1964 Zb.) a v prípade voľby dopravy sa taktiež spravuje takto vzniknutý zmluvný vzťah aj zákonom č. 108/2000 Z.z.

2.8 Zákazník berie na vedomie, že jednotlivá správa a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, dodanie produktu, záruka za akosť produktu, reklamáciu, zodpovednosť lekárne ako predávajúceho, garancia vrátenia kúpnej ceny a ďalšie záležitosti vzťahujúce sa ku zmluvnému vzťahu medzi zákazníkom a lekárňou, sú obsiahnuté v obchodných podmienkach špecifikovaných v čl. 2.1 vyššie.  

III. Registrácia, ochrana osobných údajov

3.1 Na základe registrácie zákazníka prevedenej na www.pilulka.sk vznikne zákazníkovi užívateľský účet, ktorý je možné použiť na nákup v rámci všetkých internetových obchodov prevádzkovaných v rámci www.pilulka.sk  (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže zákazník uskutočňovať objednávanie tovaru taktiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

3.2 Pri registrácií a pri objednávaní tovaru je zákazník povinný uvádzať správne a pravdivo všetky požadované údaje. Údaje uvedené na užívateľskom účte je zákazník povinný aktualizovať pri akejkoľvek ich zmene. Údaje uvedené zákazníkom na užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

3.3 Prístup ku užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že žiaden zo subjektov zúčastnených na prevádzkovaní  www.pilulka.sk, pod čím sa rozumejú aj všetky spolupracujúce lekárne/iný predávajúci,  nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany zákazníka a/alebo prípadné škody, ku ktorým došlo v príčinnej súvislosti s porušením tejto povinnosti zákazníkom.

3.4 Zákazník nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

3.5 Užívateľský účet môže byť kedykoľvek zrušený správcom aplikácie podľa jeho vlastného uváženia.

3.6 Zákazník berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3.7 Zákazník v rámci zriadenia užívateľského účtu dáva spoločnosti Pilulka súhlas ku zhromažďovaniu a spracovaniu osobných údajov zadaných v rámci registrácie pre marketingové účely súvisiace s činnosťou a www.pilulka.sk, pod čím sa rozumie zasielanie marketingových informácii, telemarketing, zasielanie sms správ a pre prevádzkovanie bonusového klubu Pilulka, ktorý je vernostným programom všetkých osôb prevádzkujúcich internetové obchody v rámci www.pilulka.sk. Súhlas sa vzťahuje i na údaje o jednotlivých nákupoch realizovaných zákazníkom v rámci domény www.pilulka.sk u ktoréhokoľvek z predávajúcich. Osobným údajom sa tak rozumie najmä meno a priezvisko, akademický titul, adresa bydliska, doručovacia adresa, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, informácie o zdravotnej poisťovni a informácie o prevedených nákupoch zákazníka.

3.8 Súhlas je udelený až do doby vyjadrenia písomného nesúhlasu so spracovaním osobných údajov, zaslaním na adresu Herbia a.s., Podunajská 27, Bratislava, 82106. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje i forma elektronická, najmä prostredníctvom kontaktného formuláru na webových stránkach www.pilulka.sk Zákazník má právo prístupu ku svojím osobným údajom a právo na ich opravu (prostredníctvom citovaného kontaktného formuláru) vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a daľších práv vzťahujúcich sa k týmto údajom. Osobné údaje môžu byť odovzdávané osobám, ktoré prevádzkujú internetový obchod na adrese www.pilulka.sk a to v súlade s konkrétnou kúpnou zmluvou, ktorú zákazník s daným predávajúcim uzavrie. 

3.9 V rámci objednávky potom zákazník dáva konkrétnej lekárni/predávajúcemu svoj súhlas ku zhromažďovaniu a spracovaniu osobných údajov pre účely splnenia predmetu uzavretia kúpnej zmluvy, a to až do času jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu konkrétnej lekárne/iného predávajúceho, ktorá bude dostupná v rámci internetového obchodu lekárne/iného predávajúceho. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, najmä emailu lekárne/iného predávajúceho. Zákazník má právo prístupu ku svojim osobným údajom a právo na ich opravu (prostredníctvom citovaného kontaktného formuláru vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstranenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

3.10 Pilulka a všetci predávajúci v rámci domény www.pilulka.sk prehlasujú, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy so zákazníkom a pre dosiahnutie účelu  uvedeného v bode 3.7. a nebudú inak zverejňované, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (zdielanie mena a adresy dodania). Všetky zúčastnené subjekty budú postupovať tak, aby dotknutá osoba neutrpela ujmu na svojich právach, najmä na právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a taktiež dbať na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života dotknutej osoby. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne zákazníkom, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky a právne záväznými aktmi Európskej únie, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z..

IV. Nežiaduce účinky – chyby v akosti tovaru 

4.1 V prípade výskytu nežiaduceho účinku humánneho lieku je odporúčané, aby zákazník kontaktoval konkrétnu lekáreň, v ktorej daný humánny liek kúpil. Kontaktné údaje lekárne sú k dispozícii na objednávke. Objednávku je možné nájsť na účte zákazníka po jeho prihlásení na www.pilulka.sk.

4.2 Kontakt na lekáreň je možné nájsť v zozname lekární s telefonickými a elektronickými kontaktmi na konzultácie týkajúce sa kvality a bezpečnosti, oznámenia výskytu nežiaducich účinkov  a na ich pracovníkov, poverených spracovaním hlásenia o nežiadúcich účinkoch a vedením informačnej služby.

4.3 Pilulka takisto umožňuje hlásenie nežiaducich účinkov prostredníctvom webového formuláru. Na základe vyplnenia formuláru bude Pilulka kontaktovať príslušnú lekáreň zodpovednú za plnenie povinností súvisiacich s chybami v akosti liečiv. Zákazník je povinný v rámci formuláru zadať čo najpodrobnejšie údaje umožňujúce identifikáciu dotyčného tovaru, najmä číslo objednávky.

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Tieto Podmienky sú platné a účinné odo dňa : 1. 3. 2018

5.2 Pilulka je oprávnená tieto Podmienky kedykoľvek zmeniť, o čom je povinný informovať zákazníka na stránkách www.pilulka.sk.

5.3 Vzťah medzi Pilulka a zákazníkom a riadi týmito Podmienkami a právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky. Všetky právne predpisy uvedené v týchto Podmienkach a/alebo spravujúce právne vzťahy uvedené v týchto Podmienkach sú súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky v ich platnom a účinnom znení.  

5.4 V prípade, že by niektoré ustanovenia týchto Podmienok boli z akéhokoľvek dôvodu neplatné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných ustanovení týchto Podmienok.