×
Pilulka.sk
Stiahnite si mobilnú aplikáciu
Stiahnuť
ENDIEX 200mg 12cps
ENDIEX 200mg 12cps
19 %
4,03 €
5 €

ENDIEX 200mg 12cps

19 %

ENDIEX 200mg 12cps

Infekčné hnačky rôzneho pôvodu. V prípade, že hnačka trvá dlhšie než tri dni, u ľudí nad 70 rokov dlhšie ako 1 deň je vhodné vyhľadať lekára. Rovnako postupujte aj pri horúčke, výskyte krvi v stolici, vracaní alebo zníženej frekvencii močení. Liek sa užíva aj pri hnačkách neinfekčného pôvodu, spôsobujúcich črevnú dysmikróbiu (zmenu biologickej rovnováhy črevnej flóry), kvasné a hnilobné procesy v črevnom prostredí. Liek je vhodný na užívanie pri hnačkách cestovateľov, avšak je potrebné upozorniť, že nie je určený na prevenciu týchto hnačiek. Liek je určený pre dospelých a deti od 6 rokov.

Na sklade vo štvrtok 19. 9. Môžete mať už v pondelok 23. 9. možnosti doručenia
4,03 € 5 €
Nákupom získate 4.03 kreditov
5.0
5
4
3
2
1

ENDIEX 200mg 12cps

Spôsob použitia

Liek sa obvykle podáva v dávke 1 tableta 4x denne (najlepšie v pravidelných 6-hodinových odstupoch). Deťom od 6 do 14 rokov podávame 1 tabletu 3x denne. Tableta sa užíva nezávisle na jedle, vždy v celku a zapije sa dostatočným množstvom tekutiny. Pacientovi treba zaistiť dostatočný prísun tekutín. Liek nie je určený na dlhodobú liečbu.

Písomná informácia pre používateľov


ENDIEX
tvrdé kapsuly
nifuroxazid

Pozorne si prečítajtecelú písomnú informáciu predtým, než začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal(povedala) váš lekár alebo lekárnik.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.
- Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 3 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Endiex a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Endiex
3. Ako užívať Endiex
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Endiex
6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Endiex a na čo sa používa

Liek sa používa pri liečbe infekčnej hnačky. Pôsobí proti väčšine choroboplodných mikroorganizmov, ktoré vyvolávajú črevné ochorenia. Odolnosť na liečivo nifuroxazid nevzniká, preto sa liek môže užívať opakovane. Liek pôsobí miestne vo vnútornej časti (lumene) čreva. Z tráviaceho traktu sa prakticky nevstrebáva, 99 % podanej látky zostáva v čreve. Počas podávania sa nepozorovali významné zmeny v normálnej mikroflóre čreva.

Liek sa užíva aj pri hnačkách neinfekčného pôvodu, spôsobujúcich črevnú dysmikróbiu (zmenu biologickej rovnováhy črevnej mikroflóry), kvasné a hnilobné procesy v črevnom prostredí. Tieto stavy môžu byť spôsobené napríklad diétnou chybou, inou súčasne prebiehajúcou liečbou či prítomnosťou iného ochorenia, nevyhovujúcimi potravinami.

Liek je vhodný na užívanie pri hnačkách cestovateľov, avšak je potrebné upozorniť, že nie je určený na prevenciu týchto hnačiek. Ako prevencia sa odporúča dodržiavanie základných hygienických návykov (starostlivé umývanie rúk po použití toalety, pred jedlom a po každom kontakte s chorými osobami alebo ich osobnými vecami).

Pri užívaní lieku je nutné dodržiavať diétny režim a odporúčania ako: zvýšený príjem tekutín (minerálne vody, sladký čaj, iontové nápoje a slané polievky). Spočiatku je vhodné nahradiť jedlo diétnymi suchármi alebo piť len ryžový alebo mrkvový odvar. Vhodné je jesť menšie porcie stravy a obmedziť príjem tukov v jedle.

Liek je určený pre dospelých a deti od 6 rokov.

2. Čo potrebuje vedieť skôr, ako užijete Endiex


Neužívajte Endiex
- ak ste alergický (precitlivený) na deriváty nitrofuránu alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
- u detí do 6 rokov.

Upozornenia a opatrenia
- Buďte zvlášť opatrný pri užívaní tohto lieku:v prípade, že hnačka trvá dlhšie než 3 dni, u ľudí nad 70 rokov dlhšie ako 1 deň,
- pri horúčke,
- pri výskyte krvi v stolici,
- pri vracaní,
- pri zníženej frekvencii močení,
- ak máte cukrovku alebo ochorenie obličiek.

Akútne infekčné hnačky môžu spôsobiť závažnú dehydratáciu (odvodnenie organizmu) najmä u starších osôb. Táto sa prejavuje zmätenosťou, závratmi po postavení sa a zrýchlenou frekvenciou srdca. Už pri ľahších formách sa dehydratácia môže prejaviť pocitom smädu, suchom v ústach, zníženým močením, niekedy aj znížením telesnej hmotnosti.
V uvedených prípadoch je nutné začať rehydratačnú (zavodňujúcu) liečbu a stav, čo najskôr konzultovať s lekárom.

Ťažšia dehydratácia môže spôsobiť zmätenosť, závraty po postavení sa a zrýchlenú frekvenciu srdca. Dôležitým príznakom, ktorý je nutné konzultovať s lekárom je horúčka. V týchto prípadoch je nutné stav konzultovať s lekárom, pretože hrozí riziko vzniku bakteriálneho nakazenia (invázie), čo je stav vyžadujúci podanie celkovo(systémovo) pôsobiacich antibiotík.

Bez porady s lekárom užívajte liek Endiex najdlhšie 3 dni. Ak sa po 3 dňoch príznaky ochorenia nezlepšia, alebo naopak sa zhoršujú alebo sa vyskytnú iné komplikácie alebo niektoré nežiaduce účinky a neobvyklé reakcie, poraďte sa o ďalšom postupe liečby so svojim lekárom.

Iné lieky a Endiex
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

S liekom Endiex neboli doteraz zistené žiadne interakcie.
O vhodnosti užívania lieku spolu s liekmi s tlmiacimi účinkami na nervový systém sa tiež poraďte s lekárom.

Endiex a jedlom, nápoje a alkohol
Pri užívaní lieku nepite nápoje s obsahom alkoholu.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, než začnete užívať tento liek.
Užívanie lieku sa neodporúča počas tehotenstva. V priebehu dojčenia je krátkodobé užívanie lieku možné, najlepšie po konzultácii s lekárom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Liek nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Endiex obsahuje oranžovú žlť
Liek obsahuje oranžovú žlť, ktorá môže spôsobiť alergické reakcie.3. Ako užívať Endiex

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Liek je určený pre dospelých a deti staršie ako 6 rokov.
Ak lekár neurčí inak, podáva sa dospelým u všetkých vyššie uvedených stavov 1 kapsula (200 mg) štyrikrát denne, deťom starším ako 6 rokov sa podáva 1 kapsula (200 mg) trikrát denne.

Dĺžka liečby by nemala prekročiť 7 dní. Kapsuly sa prehltnú nerozhryznuté a zapijú sa tekutinou.

Ak užijete viac Endiexu, ako máte
Pri predávkovaní alebo náhodnom požití väčšieho množstva lieku dieťaťom sa poraďte s lekárom.

Ak zabudnete užiť Endiex
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.

Frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných údajov:
• anafylaktický šok,
• angioedém (opuch),
• bolesť hlavy,
• nevoľnosť,
• vracanie,
• vyrážka,
• žihľavka.


5. Ako uchovávať Endiex

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
Nevyhadzujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Endiex obsahuje
- Liečivo je nifuroxazid 200 mg v 1 tvrdej kapsule.
- Ďalšie zložky sú: predželatínovaný kukuričný škrob, magnéziumstearát, koloidný bezvodý oxid kremičitý, sodná soľ kroskarmelózy, mikrokryštalická celulóza, želatína, oxid titaničitý (E171), oxid železitý červený (E172), oranžová žlť (E110), chinolínová žlť (E104).

Ako vyzerá Endiex a obsah balenia
Tvrdá želatínová kapsula, s vrchnou časťou sýtožltou a spodnou časťou svetlooranžovou, obsahujúca žltý prášok.
Veľkosť balenia: 12, 28 tvrdých kapsúl.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

Táto písomná informácia pre používateľov bola aktualizovaná v novembri 2011.

Vyskúšajte tiež ďalšie produkty značky ENDIEX, ktoré sú v kategóriách Voľnopredajné lieky, Hnačka a Tráviaca sústava. Produkt je v súčasnosti v zľave 19 %. ENDIEX 200mg 12cps je registrovaný v databáze ŠUKL pod kódom 37461.

EAN: 8594739203402
Značka: ENDIEX
ŠÚKL kód: 37461
Režim výdaja: Liečivé prípravky bez lekárskeho predpisu
Cesta podania: Perorálne - prehĺta sa
Pre: Pre dospelých
Trápi ma: Zápcha / hnačka
Forma: Tvrdé tobolky
Originálny názov: ENDIEX cps dur 200 mg 1x12 ks
Skladom u dodávateľa Zajtra môžete mať možnosti doručenia

Odporúčame Vám tieto podobné produkty

5.0
5
4
3
2
1

Hodnotenie produktov

Andrea F. 24. 1. 2018 17:55
Je veľmi dobrý pri hnačkách.
Katarina D. 20. 6. 2016 23:31
Pri hnackach nam zaberal najlepsie. Nedrazdi zaludok. Nam velmi pomohli.

Doplňujúce informácie

EAN: 8594739203402
Značka: ENDIEX
ŠÚKL kód: 37461
Režim výdaja: Liečivé prípravky bez lekárskeho predpisu
Cesta podania: Perorálne - prehĺta sa
Pre: Pre dospelých
Trápi ma: Zápcha / hnačka
Forma: Tvrdé tobolky
Originálny názov: ENDIEX cps dur 200 mg 1x12 ks
Skladom u dodávateľa Zajtra môžete mať možnosti doručenia