Saridon por.tbl.nob.10

Saridon por.tbl.nob.10

Mrzí nás to, produkt aktuálne nie je dostupný

Odporúčame vám tieto podobné produkty

Pozrite sa tiež na produkty v podobných kategóriách

SARIDON 
 
tablety
 
paracetamol , propyphenazonum , kofeínu
Pozorne si prečítajte túto písomnú informáciu skôr , ako začnete tento liek užívať ,
pretože obsahuje pre vás dôležité informácie .
Vždy užívajte tento liek presne v súlade s písomnou informáciou alebo podľa pokynov svojho lekára alebo
lekárnika .
 Ponechajte si písomnú informáciu pre prípad , že si ju budete potrebovať prečítať znova .
 Požiadajte svojho lekárnika , ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu .
 Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika .
Rovnako postupujte v prípade akýchkoľvek vedľajších účinkov , ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informáciu .
 Ak sa do 3 dní v prípade horúčky alebo do 5 dní v prípade bolesti nebudete cítiť lepšie , alebo ak
sa Vám priťaží , musíte sa poradiť s lekárom .
Čo nájdete v tejto písomnej informácii
1. Čo je SARIDON a na čo sa používa
2. Skôr , než začnete SARIDON užívať
3. Ako sa SARIDON užíva
4. Možné nežiaduce účinky
5 Ako SARIDON uchovávať
6. Obsah balenia a ďalšie informácie
1. ČO JE SARIDON A NA ČO SA POUŽÍVA
Saridon je kombinácia analgetických a analgetických liečiv s malým množstvom
kofeínu . Tieto látky sú starostlivo vyvážené , aby pomohli od bolestí a znižovali horúčku .
Saridonje určený na zmiernenie bolesti pri bolestiach hlavy , zubov , menštruačné bolesti a bolesti po operačných
zákrokoch .
Saridon je určený na miernenie bolesti a tlmenie horúčky pri akútnom zápale horných ciest dýchacích a chrípke .
Liek je určený pre dospelých a mladistvých od 12 rokov .
2. SKÔR AKO POUŽIJETE SARIDON UŽÍVAŤ
Neužívajte Saridon
 keď ste alergický ( a ) na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených
v bode 6 ) .
 keď ste alergický ( precitlivený ) na niektoré lieky tlmiace bolesť a horúčku ako sú pyrazolóny a
príbuzné látky ( fenazón , aminofenazón , metamizol ) , na niektoré lieky na liečbu
reumatického ochorenia , ktoré obsahujú fenylbutazón alebo na acetylsalicylovú
kyselinu
 keď trpíte enzymatickou poruchou - nedostatočnosťou glukózo - 6 - fosfátdehydrogenázy
( prejavuje sa hemolytická anémia - rozpadom červených krviniek )
 keď trpíte hepatálnou porfýriou ( enzymatické ochorenie )
 ak máte vážne poškodená játra2
 ak máte akútny zápal pečene ( akútna hepatitídu )
 ak máte významne zníženú funkciu obličiek
Saridon sa nesmie podávať deťom mladším ako 12 rokov .
Upozornenia a opatrenia
Pred užitím SARIDONU sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom v nasledovných prípadoch :
 ak máte zníženú funkciu pečene - napr. pri chronickom alkoholizme alebo hepatitíde ( zápal pečene )
 ak máte zníženú funkciu obličiek
 mate Ak Gilbertov syndróm ( žltačka pri enzymatickej poruche )
 ak máte poruchu krvotvorby
 ak máte astmu , chronickú nádchu , chronickú žihľavku ( kožné ochorenie s výsevom
svrbivých púčikov )
 ak trpíte precitlivenosťou na iné protizápalové lieky
Neprekračujte odporúčané dávkovanie ani neužívajte liek dlhšiu dobu , než je odporúčané , a prípravok
používajte len na liečbu bolestivých a horúčkovitých stavov .
Užívanie vyšších než odporúčaných dávok alebo dlhodobé užívanie môže viesť k riziku závažného
poškodenie pečene , ako napríklad k cirhóze pečene .
Dlhodobé užívanie vysokých dávok môže viesť k poškodeniu obličiek
Súčasne s prípravkom Saridon neužívajte iné lieky , ktoré obsahujú paracetamol .
Iné lieky a SARIDON
Informujte svojho lekára alebo lekárnika o všetkých liekoch , ktoré užívate , alebo ste v poslednom čase užívali ( a )
alebo ktoré možno budete užívať .
Po dobu užívania lieku Saridon , rovnako tak ako u ostatných analgetík , nesmie pacient požívať alkohol .
Porada s lekárom je nutná , ak budete súbežne s prípravkom Saridon užívať nasledujúce lieky :
- lieky tlmiace nervovú sústavu ( hypnotiká ) , lieky na epilepsiu ( antiepileptiká ) , rifampicín ( antibiotikum )
- chloramfenikol ( antibiotikum )
- izoniazid ( antibiotikum )
- metoklopramid ( liek na zažívacie ťažkosti )
- niektoré lieky proti zrážanlivosti krvi
- Zidovudín ( liek na liečbu HIV )
Prípravok SARIDON s jedlom a nápojmi
Pri liečbe týmto liekom nepite alkoholické nápoje .
Tablety je vhodné zapiť dostatočným množstvom vody alebo inej tekutiny .
Tehotenstvo a dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte , domnievate sa , že môžete byť tehotná , alebo plánujete otehotnieť , poraďte sa so
svojím lekárom alebo lekárnikom skôr , ako začnete tento liek užívať .
Liek Saridon by sa nemal podávať počas tehotenstva , najmä v prvom trimestri a počas
posledných šiestich týždňov tehotenstva .
Počas dojčenia sa neodporúča prípravok Saridon užívať , vhodnejšie sú prípravky obsahujúce iba jednu
liečivo , ktorých účinok je dobre známy.
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Prípravok Saridon zvyčajne neovplyvňuje pozornosť . U niektorých pacientov však môže vyvolať spavosť alebo
závraty . Ak sa u Vás tieto nežiaduce účinky objavia , neveďte vozidlo a neobsluhujte
prístroja alebo stroje.3
3. AKO SA SARIDON UŽÍVA
Vždy užívajte tento liek presne v súlade s písomnou informáciou alebo podľa pokynov svojho lekára alebo
lekárnika . Ak si nie ste istý ( á ) , poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom .
Odporúčaná dávka lieku je :
Dospelí : jednotlivá dávka 1-2 tablety
Mladiství ( 12-18 rokov ) : jednotlivá dávka 1 tableta
Jednotlivá dávka sa môže opakovať v intervale 4-6 hodín .
V prípade potreby možno užiť jednotlivú dávku v priebehu 24 hodín až trikrát . Maximálna denná dávka teda je
3-6 tabliet pre dospelých a 3 tablety pre mladistvých vo veku 12-18 rokov .
Dodržujte dávkovanie uvedené v tejto písomnej informácii alebo dávkovanie odporúčané lekárom !
Neužívajte vyššiu dávku ako je uvedená v tejto písomnej informácii . Rovnako ako iné analgetiká nesmiete užívať
Saridon pravidelne dlhšiu dobu .
Bez porady s lekárom užívajte Saridon najdlhšie jeden týždeň , prekročenia tejto doby je možné len na základe
odporúčanie lekára .
Ak bolesť nezmizne do 5 dní a horúčka do 3 dní , prípadne sa objavia nové príznaky , liečbu je potrebné ukončiť
a vyhľadať lekára .
Nie je potrebná úprava dávky u starších pacientov .
U pacientov s poškodením pečene alebo obličiek je potrebné konzultovať užívanie prípravku s lekárom .
Ak užijete ( a ) viac prípravku Saridon než ste mal (a )
Pri predávkovaní alebo náhodnom požití väčšieho množstva lieku dieťaťom je potrebné poradiť sa
ihneď s lekárom .
Ak zabudnete ( a ) užiť Saridon
Neužívajte dvojnásobnú dávku , aby ste nahradili vynechanú dávku .
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku , opýtajte sa svojho lekára alebo
lekárnika .
4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
Tak ako všetky lieky , môže mať aj nežiaduce účinky , ktoré sa neprejavia u
každého .
Môžu sa objaviť poruchy krvi a lymfatického systému ( zmeny v krvnom obraze ) , poruchy
zažívacieho traktu ( nevoľnosť , vracanie , žalúdočné ťažkosti , hnačka a bolesť brucha ) , poruchy pečene a
žlčových ciest ( poškodenie pečene , zápal pečene , zlyhanie pečene ) , poruchy imunitného systému ( alergické
reakcie ) , poruchy nervového systému ( závraty , ospalosť ) , poruchy obličiek , poruchy kože ( vyrážka ,
svrbenie , žihľavka , alergický opuch ) , poruchy dýchacieho ústrojenstva ( zúženie priedušiek a astma ) .
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok , oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi . rovnako
postupujte v prípade akýchkoľvek vedľajších účinkov , ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii .
5. AKO SARIDON UCHOVÁVAŤ
Uchovávajte pri teplote do 30 ° C.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí .
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie , ktorý je uvedený na škatuli za : Použiteľné do.Doba
exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci . 4
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom . Opýtajte sa svojho lekárnika ,
ako naložiť s prípravkami , ktoré už nepoužíváte.Tato opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie .
6. OBSAH BALENIA A ĎALŠIE INFORMÁCIE
Čo liek Saridon obsahuje
 Liečivá sú paracetamol 250 mg , propyphenazonum 150 mg a kofeínu 50 mg
 Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza , hypromelóza , kukuričný škrob , mastenec ,
magnéziumstearát , koloidný oxid kremičitý , formaldehyd - kazeín
Ako prípravok Saridon vyzerá a obsah balenia
Saridon sú biele okrúhle ploché tablety so skosenými hranami , z jednej strany s poliacou ryhou , z druhej
strany je vyrazené " Saridon " medzi linkami .
Deliaca ryha iba napomáha rozlomeniu pre ľahšie prehĺtanie , nie je určená k deleniu dávky .
Balenie obsahuje 10 alebo 20 tabliet
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Držiteľ rozhodnutia o registrácii :
Bayer s.r.o. , Praha, Česká republika
Výrobca zodpovedný za uvoľnenie šarže :
Bayer Santé Familiale , 33 , rue de l' Industrie , 74240 Gaillard , Francúzsko
Táto písomná informácia bola naposledy revidovaná 13.6.2012.1
Príloha č 1 k rozhodnutiu o predĺžení registrácii lieku sukls36251/2008
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
SARIDON 
tablety
paracetamol , propyphenazonum , kofeínu
Pozorne si prečítajte túto písomnú informáciu skôr , ako začnete tento liek užívať ,
pretože obsahuje pre vás dôležité informácie .
Vždy užívajte tento liek presne v súlade s písomnou informáciou alebo podľa pokynov svojho lekára alebo
lekárnika .
 Ponechajte si písomnú informáciu pre prípad , že si ju budete potrebovať prečítať znova .
 Požiadajte svojho lekárnika , ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu .
 Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika .
Rovnako postupujte v prípade akýchkoľvek vedľajších účinkov , ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informáciu .
 Ak sa do 3 dní v prípade horúčky alebo do 5 dní v prípade bolesti nebudete cítiť lepšie , alebo ak
sa Vám priťaží , musíte sa poradiť s lekárom .
Čo nájdete v tejto písomnej informácii
1. Čo je SARIDON a na čo sa používa
2. Skôr , než začnete SARIDON užívať
3. Ako sa SARIDON užíva
4. Možné nežiaduce účinky
5 Ako SARIDON uchovávať
6. Obsah balenia a ďalšie informácie
1. ČO JE SARIDON A NA ČO SA POUŽÍVA
Saridon je kombinácia analgetických a analgetických liečiv s malým množstvom
kofeínu . Tieto látky sú starostlivo vyvážené , aby pomohli od bolestí a znižovali horúčku .
Saridonje určený na zmiernenie bolesti pri bolestiach hlavy , zubov , menštruačné bolesti a bolesti po operačných
zákrokoch .
Saridon je určený na miernenie bolesti a tlmenie horúčky pri akútnom zápale horných ciest dýchacích a chrípke .
Liek je určený pre dospelých a mladistvých od 12 rokov .
2. SKÔR AKO POUŽIJETE SARIDON UŽÍVAŤ
Neužívajte Saridon
 keď ste alergický ( a ) na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených
v bode 6 ) .
 keď ste alergický ( precitlivený ) na niektoré lieky tlmiace bolesť a horúčku ako sú pyrazolóny a
príbuzné látky ( fenazón , aminofenazón , metamizol ) , na niektoré lieky na liečbu
reumatického ochorenia , ktoré obsahujú fenylbutazón alebo na acetylsalicylovú
kyselinu
 keď trpíte enzymatickou poruchou - nedostatočnosťou glukózo - 6 - fosfátdehydrogenázy
( prejavuje sa hemolytická anémia - rozpadom červených krviniek )
 keď trpíte hepatálnou porfýriou ( enzymatické ochorenie )
 ak máte vážne poškodená játra2
 ak máte akútny zápal pečene ( akútna hepatitídu )
 ak máte významne zníženú funkciu obličiek
Saridon sa nesmie podávať deťom mladším ako 12 rokov .
Upozornenia a opatrenia
Pred užitím SARIDONU sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom v nasledovných prípadoch :
 ak máte zníženú funkciu pečene - napr. pri chronickom alkoholizme alebo hepatitíde ( zápal pečene )
 ak máte zníženú funkciu obličiek
 mate Ak Gilbertov syndróm ( žltačka pri enzymatickej poruche )
 ak máte poruchu krvotvorby
 ak máte astmu , chronickú nádchu , chronickú žihľavku ( kožné ochorenie s výsevom
svrbivých púčikov )
 ak trpíte precitlivenosťou na iné protizápalové lieky
Neprekračujte odporúčané dávkovanie ani neužívajte liek dlhšiu dobu , než je odporúčané , a prípravok
používajte len na liečbu bolestivých a horúčkovitých stavov .
Užívanie vyšších než odporúčaných dávok alebo dlhodobé užívanie môže viesť k riziku závažného
poškodenie pečene , ako napríklad k cirhóze pečene .
Dlhodobé užívanie vysokých dávok môže viesť k poškodeniu obličiek
Súčasne s prípravkom Saridon neužívajte iné lieky , ktoré obsahujú paracetamol .
Iné lieky a SARIDON
Informujte svojho lekára alebo lekárnika o všetkých liekoch , ktoré užívate , alebo ste v poslednom čase užívali ( a )
alebo ktoré možno budete užívať .
Po dobu užívania lieku Saridon , rovnako tak ako u ostatných analgetík , nesmie pacient požívať alkohol .
Porada s lekárom je nutná , ak budete súbežne s prípravkom Saridon užívať nasledujúce lieky :
- lieky tlmiace nervovú sústavu ( hypnotiká ) , lieky na epilepsiu ( antiepileptiká ) , rifampicín ( antibiotikum )
- chloramfenikol ( antibiotikum )
- izoniazid ( antibiotikum )
- metoklopramid ( liek na zažívacie ťažkosti )
- niektoré lieky proti zrážanlivosti krvi
- Zidovudín ( liek na liečbu HIV )
Prípravok SARIDON s jedlom a nápojmi
Pri liečbe týmto liekom nepite alkoholické nápoje .
Tablety je vhodné zapiť dostatočným množstvom vody alebo inej tekutiny .
Tehotenstvo a dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte , domnievate sa , že môžete byť tehotná , alebo plánujete otehotnieť , poraďte sa so
svojím lekárom alebo lekárnikom skôr , ako začnete tento liek užívať .
Liek Saridon by sa nemal podávať počas tehotenstva , najmä v prvom trimestri a počas
posledných šiestich týždňov tehotenstva .
Počas dojčenia sa neodporúča prípravok Saridon užívať , vhodnejšie sú prípravky obsahujúce iba jednu
liečivo , ktorých účinok je dobre známy.
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Prípravok Saridon zvyčajne neovplyvňuje pozornosť . U niektorých pacientov však môže vyvolať spavosť alebo
závraty . Ak sa u Vás tieto nežiaduce účinky objavia , neveďte vozidlo a neobsluhujte
prístroja alebo stroje.3
3. AKO SA SARIDON UŽÍVA
Vždy užívajte tento liek presne v súlade s písomnou informáciou alebo podľa pokynov svojho lekára alebo
lekárnika . Ak si nie ste istý ( á ) , poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom .
Odporúčaná dávka lieku je :
Dospelí : jednotlivá dávka 1-2 tablety
Mladiství ( 12-18 rokov ) : jednotlivá dávka 1 tableta
Jednotlivá dávka sa môže opakovať v intervale 4-6 hodín .
V prípade potreby možno užiť jednotlivú dávku v priebehu 24 hodín až trikrát . Maximálna denná dávka teda je
3-6 tabliet pre dospelých a 3 tablety pre mladistvých vo veku 12-18 rokov .
Dodržujte dávkovanie uvedené v tejto písomnej informácii alebo dávkovanie odporúčané lekárom !
Neužívajte vyššiu dávku ako je uvedená v tejto písomnej informácii . Rovnako ako iné analgetiká nesmiete užívať
Saridon pravidelne dlhšiu dobu .
Bez porady s lekárom užívajte Saridon najdlhšie jeden týždeň , prekročenia tejto doby je možné len na základe
odporúčanie lekára .
Ak bolesť nezmizne do 5 dní a horúčka do 3 dní , prípadne sa objavia nové príznaky , liečbu je potrebné ukončiť
a vyhľadať lekára .
Nie je potrebná úprava dávky u starších pacientov .
U pacientov s poškodením pečene alebo obličiek je potrebné konzultovať užívanie prípravku s lekárom .
Ak užijete ( a ) viac prípravku Saridon než ste mal (a )
Pri predávkovaní alebo náhodnom požití väčšieho množstva lieku dieťaťom je potrebné poradiť sa
ihneď s lekárom .
Ak zabudnete ( a ) užiť Saridon
Neužívajte dvojnásobnú dávku , aby ste nahradili vynechanú dávku .
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku , opýtajte sa svojho lekára alebo
lekárnika .
4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
Tak ako všetky lieky , môže mať aj nežiaduce účinky , ktoré sa neprejavia u
každého .
Môžu sa objaviť poruchy krvi a lymfatického systému ( zmeny v krvnom obraze ) , poruchy
zažívacieho traktu ( nevoľnosť , vracanie , žalúdočné ťažkosti , hnačka a bolesť brucha ) , poruchy pečene a
žlčových ciest ( poškodenie pečene , zápal pečene , zlyhanie pečene ) , poruchy imunitného systému ( alergické
reakcie ) , poruchy nervového systému ( závraty , ospalosť ) , poruchy obličiek , poruchy kože ( vyrážka ,
svrbenie , žihľavka , alergický opuch ) , poruchy dýchacieho ústrojenstva ( zúženie priedušiek a astma ) .
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok , oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi . rovnako
postupujte v prípade akýchkoľvek vedľajších účinkov , ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii .
5. AKO SARIDON UCHOVÁVAŤ
Uchovávajte pri teplote do 30 ° C.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí .
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie , ktorý je uvedený na škatuli za : Použiteľné do.Doba
exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci . 4
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom . Opýtajte sa svojho lekárnika ,
ako naložiť s prípravkami , ktoré už nepoužíváte.Tato opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie .
6. OBSAH BALENIA A ĎALŠIE INFORMÁCIE
Čo liek Saridon obsahuje
 Liečivá sú paracetamol 250 mg , propyphenazonum 150 mg a kofeínu 50 mg
 Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza , hypromelóza , kukuričný škrob , mastenec ,
magnéziumstearát , koloidný oxid kremičitý , formaldehyd - kazeín
Ako prípravok Saridon vyzerá a obsah balenia
Saridon sú biele okrúhle ploché tablety so skosenými hranami , z jednej strany s poliacou ryhou , z druhej
strany je vyrazené " Saridon " medzi linkami .
Deliaca ryha iba napomáha rozlomeniu pre ľahšie prehĺtanie , nie je určená k deleniu dávky .
Balenie obsahuje 10 alebo 20 tabliet
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Držiteľ rozhodnutia o registrácii :
Bayer s.r.o. , Praha, Česká republika
Výrobca zodpovedný za uvoľnenie šarže :
Bayer Santé Familiale , 33 , rue de l' Industrie , 74240 Gaillard , Francúzsko
Táto písomná informácia bola naposledy revidovaná 13.6.2012 .

Pozrite tiež ostatné produkty značky Saridon, ktoré nájdete v kategóriách Bolesť pohybového aparátu, Telo a pohyb a Lieky.

EAN:
Značka: Saridon
Cesta podania: Do ústnej dutiny - neprehĺta sa
Forma: Tableta
Režim výdaja: Liečivé prípravky bez lekárskeho predpisu
Originálny názov: Saridon por.tbl.nob.10
Na stiahnutie: Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú príbalovú informáciu
Skladom u dodávateľa Zajtra môžete mať možnosti doručenia
Príbalovú informáciu môžete stiahnuť tu
EAN:
Značka: Saridon
Cesta podania: Do ústnej dutiny - neprehĺta sa
Forma: Tableta
Režim výdaja: Liečivé prípravky bez lekárskeho predpisu
Originálny názov: Saridon por.tbl.nob.10
Na stiahnutie: Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú príbalovú informáciu
Skladom u dodávateľa Zajtra môžete mať možnosti doručenia